Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van iFIXpoint

Bleumingsteeg 4B, 7141 AK te Groenlo

Telefoonnummer: 06 150 322 48

E-mailadres: info@ifixpoint.nl

KvK-nummer: 57953910

BTW-nummer: NL101797990B01

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van iFIXpoint en tevens alle overeenkomsten die iFIXpoint aangaat met zijn opdrachtgever. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan met iFIXpoint.

 

Artikel 1 – Definities

 1. iFIXpoint: Eenmanszaak gevestigd te Groenlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57959310
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke (rechts)persoon die aan iFIXpoint een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 3. Diensten: alle activiteiten die iFIXpoint uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder valt te verstaan maar niet uitsluitend: reparatie van mobiele telefoons, alsmede eventuele andere werkzaamheden die iFIXpoint uitvoert voor de opdrachtgever.
 4. Onder ‘algemene voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2 – Betaling

 1. Op alle geleverde diensten geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de factuurdatum.
 2. De betaling dient gedaan te worden zoals is overeengekomen in de offerte of anders overeengekomen in overleg met iFIXpoint.
 3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan iFIXpoint te melden.
 4. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag ook verantwoordelijk voor de kosten van het incassotraject.

 

Artikel 3 – Garantie

 1. iFIXpoint hanteert een standaard garantietermijn van 2 maanden op de door iFIXpoint vervangen onderdelen. Wanneer buiten de garantietermijn de klachten terugkeren, doet iIFXpoint een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
 2. Bij een terugkerende klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 3. Garantie problemen worden altijd zo snel mogelijk uitgevoerd en uiterlijk binnen 5 dagen nadat iFIXpoint het product heeft ontvangen.
 4. Mocht de klant zelf nieuwe schade hebben veroorzaakt aan het product, dan valt dit buiten de garantie.
 5. Reparaties aan producten met waterschade vallen buiten elke vorm van garantie.
 6. Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, indien de nieuwe accu bij ontvangst door de opdrachtgever defect blijkt te zijn, dan gelden de standaard garantie zoals vermeld in lid
 7. Na reparatie is waterdichtheid van het toestel niet te garanderen.

 

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van iFIXpoint zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. iFIXpoint kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is iFIXpoint daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen en de opdrachtgever kan wel een nieuwe overeenkomst sluiten.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht iFIXpoint niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5 – Risico bij overgang en uitvoering

 1. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de reparatie of levering, dan is iFIXpoint gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is iFIXpoint gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen iFIXpoint bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van iFIXpoint op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan iFIXpoint een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg heeft bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 6 – Het defect

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de defecten die worden genoemd of worden omschreven door de opdrachtgever.
 2. Alleen het defect / klacht zoals door de opdrachtgever omschreven, wordt gerepareerd. Overige gebreken en/of stof worden niet verwijderd of gerepareerd, behalve als de opdrachtgever dit wenst.
 3. Bij toestellen met vingerscanners kan het voorkomen dat na reparatie de vingerscanner niet meer functioneert. iFIXpoint is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 7 – Service

iFIXpoint hanteert verschillende soorten services: op afspraak directe reparatie, langs brengen voor een week reparatie en postreparatie. Indien reparatie mogelijk is gelden de volgende termijnen.

 1. Op afspraak: Er wordt geprobeerd het toestel binnen 1uur te repareren.
 2. Langsbrengen: Het toestel wordt binnen 7 dagen gerepareerd. Binnen 7 dagen ná ontvangst, wordt het toestel weer afgeleverd bij de klant.
 3. Postreparatie: Het toestel wordt binnen 7 dagen gerepareerd. Binnen 7 dagen ná ontvangst, wordt het toestel weer retour gestuurd.

 

 

Artikel 8 – Verzending

 1. iFIXpoint verzendt alle producten standaard met verzekerde verzending, de zending wordt verzekerd door PostNL en wordt bij eventueel verlies of schade wordt door iIFXpoint met PostNL afgehandeld. iFIXpoint betaalt de klant het schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.
 2. Het product wordt uitsluitend verstuurd zodra het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 9 – Verlies van data op toestel of console

iFIXpoint is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

 

Artikel 10 – Prijs en prijsafwijkingen

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website. www.ifixpoint.nl Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. iFIXpoint zal de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de dienst een indicatie geven van de prijs van de reparatie. De opdrachtgever kan aan deze prijsindicatie geen verplichtingen eisen aan iFIXpoint. De uiteindelijke prijs kan afwijken van de door iFIXpoint gestelde indicatie. iFIXpoint heeft het recht op een offerte te herroepen wanneer de vooraf gestelde reparatie diagnose niet overeenkomt met de daadwerkelijk te verrichten reparatie.